Distillery

Jsme českým výrobcem exkluzivních alkoholických nápojů. Naším hlavním výrobním programem je tzv. tvrdý alkohol na bázi vodky, vyráběný za použití speciálních technologických postupů, receptur a technologií pocházejících ze Skandinávie.

Návaznou a rovněž významnou činností je výroba přírodních likérů macerací bylin, výroba ostatních lihovin a úprava a plnění destilátů.

Od svého založení, v roce 2004 prošla společnost obrovským vývojem a stala se standardním a spolehlivým partnerem pro významné odběratele nejen na českém trhu, ale také na trzích Evropy, Asie, nebo USA. Exportní zájmy společnosti nabyly strategického významu zvlášť v posledních létech, kdy meziroční růst exportu přesahuje 30% . Toto je, mimo jiné dáno neotřelým designem, precizním zpracováním a také kvalitou, kterou se výrobky značky Helsinki vyznačují.

Filozofie

Tvoříme firmu se silným zázemím a jasnými cíly, jejíž výrobky jsou obecně považovány za nadstandardní. Této myšlence je podřízená kvalita, design, cena výrobků, reklama, způsob prodeje a prezentace společnosti či zaměstnanců. Klademe mimořádný důraz na detaily a soustavně pracujeme na inovacích, vývoji a zkvalitňování výrobků a služeb. Podporujeme vše tvůrčí a nové a současně zachováváme úctu k ověřeným zkušenostem a tradičním hodnotám.

Směřujeme k profesionální kvalitě, kde dokonalost je synonymem cíle. Nepodléháme nestálým módním nebo tržním potřebám, nevyrábíme, ani se nezabýváme prodejem konzumních výrobků. Vyhýbáme se náhražkám a všem jednodušším cestám, které by mohly být v rozporu s filozofií společnosti.

Historie

Historie společnosti se začíná odvíjet ve Finsku počátkem roku 2004. Tehdy její zakladatelé získávají možnost pořízení speciální filtrační technologie včetně návazných technologických postupů sloužících k úpravě etanolu. Složité rafinační postupy naznačují získání mimořádných kvalitativních parametrů při výrobě lihovin na bázi vodky. A tak ještě v tomtéž roce vedou úspěšná jednání k uzavření obchodu a nákupu technologie. V návaznosti je 11.srpna 2004 založena v Ostravě společnost Helsinki group s.r.o. Po důkladných přípravách je počátkem roku 2005 v kooperaci se společnosti Kralupský mok s.r.o. zahájena první výroba a zkušební provoz v Karlupech nad Vltavou. Období 2005 -2009 probíhá ve znamení budování a vývoje, zdokonalování výrobních technologií, zajišťování legislativy a přípravě produktového portfolia a marketingu. Během těchto let dochází ve společnosti k zásadním změnám a rozvoji, z nichž v chronologickém přehledu uvádíme ty nejdůležitější.

  • 2005 projekt nového sídla společnosti - zahájení výstavby administrativních a sociálních prostor, včetně nové výrobní haly a skladů
  • 2006 změna sídla společnosti, inovace a vývoj nových technologií a technologických postupů
  • 2007 ukončení produkce v Kralupech nad Vltavou a zahájení zkušebního provozu v nových prostorech
  • 2008 získání dotace z fondu EU v rámci operačních programů Podnikání a inovace na marketing a ICT technologie
  • 2009 zavádění systému ISO 9001, prezentace společnosti na potravinářské výstavě v Šanghaji

Následující roky jsou zaměřeny na budování obchodních pozic, získávání trhu či posilování exportních příležitostí. Rovněž v tomto období dochází k rozšíření produktového portfolia a otevření nové divize společnosti.

  • 2010 vstup do MAKRO Cash & Carry ČR, otevření slovenského trhu, export produktů do Číny, rozšíření společnosti o divizi reklamy a marketingu - HG digital art
  • 2011 vstup na polský trh, rozšíření produktové řady o ovocné destiláty, zahájení exportu do Dominikánské republiky
  • 2012 vstup do obchodního řetězce Tesco ČR a SR, výstavba nové skladové haly
  • 2013 vstup na trh USA, rozšíření distribuční sítě v Polsku

Strategie

Stavíme na historii, základním kamenem naší práce jsou zkušenosti získané v oboru dávno před námi. Zhodnocením těchto znalostí a maximálním využitím přírodních cest a zákonitostí, spolu v úzkém spojení s technologickým pokrokem, posouváme hranice možného a dosahujeme tak lepších a žádaných výsledků...

Podstata naší práce spočívá v individualitě, oddělení se od běžného standardu - vymezení se vůči pojmům ''konzumní a kvantita''. Snažíme se o to, aby naše výrobky plnily úlohu kvalitního požitku a zároveň byly součástí vyjádření osobnosti a dobré image. Tuto vizi zakládáme na kvalitě a detailech, na designu a precizním zpracování a v neposlední řadě také na inovacích a technologického pokroku.

Vize

Ve svém oboru se zdokonalujeme, investujeme do vlastního vývoje a také výzkumu v dané oblasti. Rozšiřujeme své obchodní pozice, zkoumáme a vyhodnocujeme potřeby zákazníků a trendů, hledáme nové cesty komunikace...

Chceme tento směr udržet a vytěžit získané poznání a zkušenosti k lepší a efektivnější práci. Našim záměrem je prosadit se v segmentu prémiového alkoholu a dostat se do podvědomí zákazníků jako symbol kvality a znak životního stylu.

Design

Design považujeme za jeden ze základních pilířů naší vize. Snažíme se posunout možnosti používaných technologií ve vztahu s designem a využívat jejich potenciál v novém pohledu tak, aby výsledky naší práce vždy nesly znak originality a zřejmé tvořivosti...

Každý produkt, každý detail, každý marketingový materiál nebo reklamní předmět je projektován s velkou pečlivostí, konzultován v týmu, poměřován s konkurenčním prostředím a vyhodnocován ve vztahu komunikace s vybranou cílovou skupinou zákazníků. Zaměřujeme se na propojení účelnosti a estetiky v maximální možné míře tak, aby se stejně jako dokonalá kvalita staly součástí image naší společnosti.

Technologie

Technologie, kterou v současnosti používáme, prošla od svého počátku dlouhým vývojem. Původní finský základ a princip rafinace zůstal zachován, byl však doplněn o soubor moderních technologických prvků, které navazují na staré ověřené procesy úpravy alkoholu a zároveň využívají nových poznatků výzkumu...

Investice a čas věnovaný tomuto účelu vytvořily systém postupů a zařízení umožňujících upravovat vstupní suroviny tak, aby vznikl produkt dokonalý svou vyváženou a jemnou chutí.

Hlavním principem technologie je dokonalá eliminace nežádoucích příměsí obsažených v surovinách a ponechání jejich čistého základu, což vytváří v konečném důsledku vysoce kvalitní a jakostně stabilní produkt.

Voda

Shledáváme naprostou nutností dodržovat kvalitu vody na jednotné úrovni. Znamená to pro nás být nezávislými na jejích proměnlivých parametrech. Naše cesta vede přes zachování její křišťálové čistoty, bez jakýchkoli cizorodých příměsí...

Speciální několikastupňové úpravy vstupní vody do procesu zaručují konstantní kvalitu, nezávadnost a především propůjčují v konečném efektu našim produktům onu pověstnou hladkost.

Líh

Nové vědecké poznatky směřovaly společnost k progresivnímu pojetí v přístupu k novým technologiím. Společně s tradičními postupy byly tyto přetaveny do stávající podoby. Naše technologická inovace využívá poznatků v oblasti vědy zvané fotochemie...

Na originálním zařízení za pomocí složitých postupů dosahujeme tzv. zrání produktu, směřujícímu k jeho výraznému zjemnění a novým chuťovým vlastnostem. V kombinaci se stabilizačním zařízením zachycujícím oxidační produkty na základě tzv. "lektron trap", tvoří tento systém vysoce sofistikovaný celek, jež patří do know - how naší firmy.

Systém výroby

Průběh celé technologie je řízen centrálně pomocí řídicího systému. Tento se sestává z jednotlivých technologických bloků synergicky pracujících v plně automatickém režimu dle předem nastavených parametrů...

Takový systém výroby vyžaduje nejen vysokou odbornost zaměstnanců, ale na druhé straně nutně omezuje ruční vstupy do technologie.

Tímto způsobem jsme na minimum omezili tzv. "lidský faktor" negativně ovlivňující náročný proces výroby. Celý řídicí systém je společně s navrženou technologií vysoce flexibilní a kapacitně dimenzovaný pro výrobu dalších produktů, které se současně vyvíjejí.

Kontrola

Důležitým základem, bez ohledu na dokonalost technologie, je příjem kvalitních surovin a tomuto je věnována pečlivá pozornost. Kvalitu vstupních surovin a stávajících výrobků, stejně jako kvalitu nově vyvíjených produktů, sleduje laboratoř za pomocí nejmodernějších analytických přístrojů.

Tento profesionální analytický přístup ke kvalitě se projevuje zejména v prvotřídní jakosti našich produktů, na kterou je u nás zákazník zvyklý a zároveň ji od nás vyžaduje.

Ostatní suroviny

Nemalou pozornost věnujeme i ostatním vstupním surovinám. Dbáme na to, aby dodávané příměsi, esence a jiné komodity, byly v maximální možné míře na přírodní bázi a v prvotřídní kvalitě. Rovněž výběr a kombinace používaných bylin podléhá pečlivému zkoumání.

Uvědomujeme si, že i tyto malé vstupy mohou ve velké míře ovlivnit konečnou kvalitu našich produktů.

SORTIMENT

Produkty dělíme do pěti základních řad, z nichž každá nese svá specifika a zaměření na zákaznický segment.

HELSINKI ...vodková série včetně chuťových variací ovoce, luxusní rustikální obal, efektní čirá italská sklovina, speciální quala uzávěr s posuvným dávkovačem, receptura založena na původních finských postupech a technologii.

PLATINUM ...produktová série věnována vodce z kategorie ultra premium, moderní design, speciální ražený uzávěr s dozátorem, jasně čirá italská sklovina, receptura založená na vlastních výzkumech a zdokonalení původní finské technologie.

LIQUEURS ...řada bylinných likérů, přírodní cesta postupu výroby, macerace bylin za studena, nebo jejich destilace, zrání produktů, vyvážená chuť přírody, luxusní rustikální obal a speciální quala uzávěr s posuvným dávkovačem.

SPIRITS ...ovocné a bylinné destiláty pocházející z vybrané šarže převážně cizí prvoprodukce, která je dále v naší společnosti upravována a stáčena.

SPECIALS & LIMITED ...řada výrobků jejichž výjimečnost je potvrzena ojedinělým designem, nebo speciální kvalitou a samozřejmě sériově omezenou dostupností produktu.

Marketing